Spielverlauf des Bummerls vom 14.11.2019 zwischen Mr.Miyagi und cipryyyyyyyy

Bummerlstand 0:0 für Mr.Miyagi vs. cipryyyyyyyy

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfMr.Miyagis Handcipryyyyyyyys HandMr.Miyagis Stichecipryyyyyyyys StichePunktestand
10:05:33 am 14.11.2019Mr.Miyagi/0:0
10:05:41 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/0:33
10:05:56 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/0:38
10:06:10 am 14.11.2019Mr.Miyagi/15:38
10:06:21 am 14.11.2019cipryyyyyyyy Tausch15:44
10:06:29 am 14.11.2019Mr.Miyagi/29:44
10:06:33 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/29:50
10:06:41 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/29:65

Bummerlstand 0:2 für Mr.Miyagi vs. cipryyyyyyyy

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfMr.Miyagis Handcipryyyyyyyys HandMr.Miyagis Stichecipryyyyyyyys StichePunktestand
10:07:06 am 14.11.2019cipryyyyyyyyTausch0:0
10:07:11 am 14.11.2019Mr.Miyagi/15:0
10:07:17 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/15:13
10:07:30 am 14.11.2019Mr.Miyagi/20:13
10:07:37 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/20:25
10:07:45 am 14.11.2019Mr.Miyagi/35:25
10:07:53 am 14.11.2019Mr.Miyagi/48:25
10:07:59 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/48:32

Bummerlstand 2:2 für Mr.Miyagi vs. cipryyyyyyyy

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfMr.Miyagis Handcipryyyyyyyys HandMr.Miyagis Stichecipryyyyyyyys StichePunktestand
10:08:08 am 14.11.2019Mr.Miyagi/0:0
10:08:23 am 14.11.2019Mr.Miyagi/6:0
10:08:28 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/6:33
10:08:39 am 14.11.2019Mr.MiyagiTausch59:33
10:08:52 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/59:47
10:09:00 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/59:59

Bummerlstand 3:2 für Mr.Miyagi vs. cipryyyyyyyy

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfMr.Miyagis Handcipryyyyyyyys HandMr.Miyagis Stichecipryyyyyyyys StichePunktestand
10:09:13 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/0:0
10:09:19 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/0:25
10:09:26 am 14.11.2019Mr.MiyagiTausch34:25
10:09:42 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/34:38
10:09:56 am 14.11.2019Mr.Miyagi/48:38
10:10:06 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/48:50
10:10:12 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/48:63

Bummerlstand 3:3 für Mr.Miyagi vs. cipryyyyyyyy

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfMr.Miyagis Handcipryyyyyyyys HandMr.Miyagis Stichecipryyyyyyyys StichePunktestand
10:10:22 am 14.11.2019Mr.Miyagi/0:0
10:10:38 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/0:12
10:10:46 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/0:17
10:10:54 am 14.11.2019Mr.MiyagiTausch8:17
10:11:07 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/8:31
10:11:16 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/8:38
10:11:20 am 14.11.2019Mr.Miyagi/22:38
10:11:24 am 14.11.2019Mr.Miyagi/36:38
10:11:29 am 14.11.2019Mr.Miyagi/49:38

Bummerlstand 4:3 für Mr.Miyagi vs. cipryyyyyyyy

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfMr.Miyagis Handcipryyyyyyyys HandMr.Miyagis Stichecipryyyyyyyys StichePunktestand
10:11:42 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/0:0
10:11:50 am 14.11.2019Mr.MiyagiTausch14:0
10:11:58 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/14:13
10:12:06 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/14:18
10:12:13 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/14:25
10:12:15 am 14.11.2019Mr.Miyagi/35:25

Bummerlstand 6:3 für Mr.Miyagi vs. cipryyyyyyyy

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfMr.Miyagis Handcipryyyyyyyys HandMr.Miyagis Stichecipryyyyyyyys StichePunktestand
10:12:20 am 14.11.2019Mr.Miyagi/0:0
10:12:25 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/0:32
10:12:30 am 14.11.2019Mr.Miyagi/14:32
10:12:36 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/14:37
10:12:51 am 14.11.2019cipryyyyyyyyTausch14:42
10:13:06 am 14.11.2019Mr.Miyagi/28:42
10:13:12 am 14.11.2019Mr.Miyagi/43:42
10:13:18 am 14.11.2019Mr.Miyagi/58:42
10:13:23 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/58:54

Bummerlstand 6:4 für Mr.Miyagi vs. cipryyyyyyyy

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfMr.Miyagis Handcipryyyyyyyys HandMr.Miyagis Stichecipryyyyyyyys StichePunktestand
10:13:32 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/0:40
10:13:37 am 14.11.2019Mr.Miyagi/14:40
10:13:41 am 14.11.2019cipryyyyyyyyKarten wegwerfen14:52

Bummerlstand 6:6 für Mr.Miyagi vs. cipryyyyyyyy

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfMr.Miyagis Handcipryyyyyyyys HandMr.Miyagis Stichecipryyyyyyyys StichePunktestand
10:13:49 am 14.11.2019Mr.Miyagi/0:0
10:13:59 am 14.11.2019cipryyyyyyyyTausch0:13
10:14:05 am 14.11.2019Mr.Miyagi/12:13
10:14:14 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/12:20
10:14:21 am 14.11.2019Mr.Miyagi/45:20
10:14:27 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/45:34
10:14:31 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/45:47
10:14:38 am 14.11.2019cipryyyyyyyy/45:62
10:14:43 am 14.11.2019Mr.Miyagi/59:62
10:14:47 am 14.11.2019Mr.Miyagi/65:62