Spielverlauf des Bummerls vom 06.11.2019 zwischen Floky und cipryyyyyyyy

Bummerlstand 0:0 für Floky vs. cipryyyyyyyy

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfFlokys Handcipryyyyyyyys HandFlokys Stichecipryyyyyyyys StichePunktestand
22:47:46 am 06.11.2019Floky/0:0
22:47:59 am 06.11.2019Floky Tausch Zudrehen14:0
22:48:04 am 06.11.2019Floky/26:0
22:48:26 am 06.11.2019Floky/47:0
22:48:32 am 06.11.2019Floky/61:0

Bummerlstand 3:0 für Floky vs. cipryyyyyyyy

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfFlokys Handcipryyyyyyyys HandFlokys Stichecipryyyyyyyys StichePunktestand
22:48:40 am 06.11.2019cipryyyyyyyy/0:20
22:48:48 am 06.11.2019cipryyyyyyyy/0:25
22:48:55 am 06.11.2019cipryyyyyyyy/0:31
22:49:03 am 06.11.2019Floky/14:31
22:49:10 am 06.11.2019cipryyyyyyyy/14:44
22:49:15 am 06.11.2019Floky/35:44
22:49:19 am 06.11.2019Floky/48:44

Bummerlstand 4:0 für Floky vs. cipryyyyyyyy

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfFlokys Handcipryyyyyyyys HandFlokys Stichecipryyyyyyyys StichePunktestand
22:49:26 am 06.11.2019FlokyTausch0:0
22:49:34 am 06.11.2019cipryyyyyyyy/0:21
22:49:40 am 06.11.2019Floky/14:21
22:49:51 am 06.11.2019cipryyyyyyyy/14:27
22:49:59 am 06.11.2019Floky/35:27
22:50:07 am 06.11.2019cipryyyyyyyy/35:40
22:50:12 am 06.11.2019Floky/41:40
22:50:17 am 06.11.2019cipryyyyyyyy/41:46
22:50:21 am 06.11.2019Floky/46:46

Bummerlstand 5:0 für Floky vs. cipryyyyyyyy

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfFlokys Handcipryyyyyyyys HandFlokys Stichecipryyyyyyyys StichePunktestand
22:50:29 am 06.11.2019cipryyyyyyyy/0:0
22:50:36 am 06.11.2019Floky/13:0
22:50:42 am 06.11.2019cipryyyyyyyy/13:34
22:50:52 am 06.11.2019Floky/27:34
22:50:59 am 06.11.2019cipryyyyyyyy/27:54

Bummerlstand 5:2 für Floky vs. cipryyyyyyyy

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfFlokys Handcipryyyyyyyys HandFlokys Stichecipryyyyyyyys StichePunktestand
22:50:59 am 06.11.2019cipryyyyyyyyTausch27:54
22:51:12 am 06.11.2019FlokyZudrehen0:0
22:51:19 am 06.11.2019Floky/21:0
22:51:22 am 06.11.2019Floky/36:0